Vedtægter

Vedtægter for foreningen, CM Linedance Ry.

§ 1. Foreningens navn og hjemsted.

 Foreningens navn er: ”CM Linedance Ry” og har adresse hos formanden for foreningen, eller dennes stedfortræder. Formand eller dennes stedfortræder, kan ikke vælges eller fungere som kasserer.

Foreningen er stiftet d. 26/2 2009  og har hjemsted i Skanderborg kommune.

Evt underafdelinger (foreninger) kan opstarte deres egen lokale forening med accept fra foreningen CM Linedance Ry og med udgangspunkt i dennes vedtægter.

§ 2. Foreningens formål

  Formålet er at fremme livsstilen og aktiviteten Linedance, samt musikken, heraf med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i foreningen, at udbrede kendskabet til

denne aktivitet og endvidere at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et

medansvar i foreningen.

§ 3. Hæftelse og tegning.

 Bidragyderne har ingen andel i foreningens formue eller overskud.

Foreningen hæfter alene for samtlige gældsforpligtelser i forhold til tredje mand.

Foreningen tegnes af bestyrelsen.

§ 4. Medlemskab.

 Enhver som har betalt kontingent for sæsonen fra ______ til ______ til foreningen og som

tilslutter sig foreningens formål, er gyldigt medlem af foreningen CM Linedance Ry og kan

derfor møde op til arrangementer der afholdes. Enhver som har relation og betaler støttekontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål, kan møde op til arrangementer der afholdes, med taleret. Støttekontingent koster ¼ af et dansekontingent.

Gyldig kvittering fremvises, på forlangende af bestyrelsen.

Stemmeret og valgbarhed opnås når fuld kontingentet er indbetalt til tiden.

§ 5. Eksklusion.

Eksklusion af et medlem kan kun indstilles at bestyrelsen og efter forudgående forhandling med den involverede part. Meddelelsen om udelukkelse tilstilles til medlemmet som rekommanderet brev, der indeholder begrundelse. Medlemmet mister samtidigt sine rettigheder i forhold til foreningen. Eksklusion kan fremstilles til opsættende virkning på

en generalforsamling, af de fremmødte medlemmer.

§ 6. Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes en gang årligt inden udgangen af April måned og varsles mindst 14 dage forinden ved alm. brev eller elektronisk post. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Alle vedtagelser og afgørelser føres til protokol. Alle beslutninger vedtages med simpel flertals afstemninger. Afstemninger sker ved håndsoprækning, men såfremt 1 medlem ønsker skriftelig afstemning, skal dette efterkommes. Valg til bestyrelsen er altid skriftelig. Hvert medlem har kun 1 stemme.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. Hvis dette ikke er muligt er 3 medlemmer og 1 suppleant i orden. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling stilles

til bestyrelsen såfremt 2/3 flertal af medlemmer, eller 2/3 af bestyrelsen ønsker det. Indkommende forslag skal være bestyrelsen i hænde mindst 8 dage før.

Forslagene medtages på generalforsamlingen.

 D agsorden for generalforsamlingen:

1.    Velkomst ved formanden.

2.    Valg af dirigent.

3.    Valg af referent.

4.    Valg af stemmetællere.

5.    Bestyrelsens beretning ved formanden.

6.    Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

7.    Fastsættelse af kontingent for den kommende dansesæson.

8.    Indkomne forslag.

9.    Valg til bestyrelsen.

- Valg af formand og 1 bestyrelsesmedlem i ulige år

- Valg af næstformand i lige år

- Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år

- Valg af suppleanter

- Valg af bilagskontrollant

           - Valg af bilagskontrollant suppleant.

     10.  Eventuelt.

§ 7. Foreningens ledelse.

Bestyrelsen udarbejder selv en forretningsorden, som kan bruges som redskab for bestyrelsesarbejdet.

Afholdelse af bestyrelsesmøder på fastlagte datoer, som aftales

14 dage før sæson start.

Dagsorden og referater udsendes til medlemmerne af bestyrelsen inden næste møde. Foreningen tegnes i fællesskab af den samlede bestyrelse, dog i særlige tilfælde af formanden og kasser i fællesskab.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er tilstede.

§ 8. Regnskab

Foreningens regnskab følger kalenderåret.

Aktiver-, løbende status, opfølges på bestyrelsesmøderne.

Bilagskontrolleret regnskab fremlægges på den årlige generalforsamling, underskrevet af bestyrelsen.

§ 9. Vedtægtsændringer.

Vedtægter for foreningen CM Linedance Ry kan kun ændres på en generalforsamling og

kan kun ske ved afstemning med flertal.

§ 10. Opløsning.

Opløsning af foreningen CM Linedance Ry kan kun ske på ekstraordinær generalforsamling med mindst 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer, såfremt der ikke opnås 2/3 flertal skal der indkaldes til 2. ekstraordinær generalforsamling hvor afgørelsen træffes ved simpel flertal.

Indkaldelse til disse generalforsamlinger varsles med 14 dage og med højest 4 ugers mellemrum. Ved opløsning skal foreningens aktiver overdrages til en forening hvis formål

er at fremme countrymusiken og eller Linedance i Danmark.

Foreningens midler og ejendele må aldrig overdrages samlet eller delt til enkelt personer.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 26/2 2009.

Vedtægtsændringer for Cm Linedance Ry

Klubben kan ikke gældsætte  sig, dog kan der ved en enig bestyrelse og fuldmagt fra bestyrelsen oprettes en konto    max. 3000 kr. hos et supermarked til indkøb til arrangementer. Kontoen opgøres og indfries umiddelbart efter arrangementets afholdelse.

Der kan kun disponeres over klubbens konto i pengeinstitut ved 2 underskrifter, hvoraf den ene skal være kassererens. Dog kan kassereren disponere alene til den daglige drift.

Bestyrelsen hæfter ikke personligt for klubbens gæld.

Vedtaget på generalforsamling 2010