Vedtægter

Vedtægter for foreningen, CM Linedance Ry.

§ 1. Foreningens navn og hjemsted.

 Foreningens navn er: ”CM Linedance Ry” og har adresse hos formanden for foreningen, eller dennes stedfortræder. Formand eller dennes stedfortræder, kan ikke vælges eller fungere som kasserer.

Foreningen er stiftet d. 26/2 2009  og har hjemsted i Skanderborg kommune.

Evt underafdelinger (foreninger) kan opstarte deres egen lokale forening med accept fra foreningen CM Linedance Ry og med udgangspunkt i dennes vedtægter.

§ 2. Foreningens formål

  Formålet er at fremme livsstilen og aktiviteten Linedance, samt musikken. Samt med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i foreningen, at udbrede kendskabet til denne aktivitet. Endvidere at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen

§ 3. Hæftelse og tegning.

 Bidragsyderne har ingen andel i foreningens formue eller overskud.

Foreningen hæfter alene for samtlige gældsforpligtelser i forhold til tredje mand.

Foreningen tegnes af bestyrelsen. Bestyrelsen hæfter ikke personligt for klubben gæld

§ 4. Medlemskab.

 Enhver som har betalt kontingent for sæsonen fra ______ til ______ til foreningen og som

tilslutter sig foreningens formål, er gyldigt medlem af foreningen CM Linedance Ry og kan

derfor møde op til arrangementer der afholdes. Enhver som har relation og betaler støttekontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål, kan møde op til arrangementer der afholdes, med taleret. Støttekontingent koster ¼ af et dansekontingent.

Gyldig kvittering fremvises, på forlangende af bestyrelsen.

Stemmeret og valgbarhed opnås når fuld kontingent er indbetalt til tiden. Støttekontingent koster 1/4 af dansekontingent.

§ 5. Eksklusion.

Eksklusion af et medlem kan kun indstilles at bestyrelsen og efter forudgående forhandling med den involverede part. Meddelelsen om udelukkelse tilstilles til medlemmet som rekommanderet brev, der indeholder begrundelse for ekskluderingen. Medlemmet mister samtidigt sine rettigheder i forhold til foreningen. Eksklusion kan fremstilles til opsættende virkning på en generalforsamling, af de fremmødte medlemmer.


§ 6. Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes en gang årligt inden udgangen af April måned og varsles mindst 14 dage forinden ved alm. brev eller elektronisk post. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Alle vedtagelser og afgørelser føres til referat. Alle beslutninger vedtages med simpel flertals afstemninger (afstemninger sker ved håndsoprækning), men såfremt 1 medlem ønsker skriftelig afstemning, skal dette efterkommes. Hvert medlem har kun 1 stemme.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. Hvis dette ikke er muligt er 3 medlemmer og 1 suppleant i orden.

 Såfremt 2/3 flertal af medlemmer, eller 2/3 af bestyrelsen ønsker det skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde mindst 8 dage før. Forslagene medtages på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. 


 Dagsorden til generalforsamlingen:

1.    Velkomst ved formanden.

2.    Valg af dirigent.

3.    Valg af referent.

4.    Valg af stemmetællere.

5.    Bestyrelsens beretning ved formanden.

6.    Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

7.    Fastsættelse af kontingent for den kommende dansesæson.

8.    Indkomne forslag.

9.    Valg til bestyrelsen.

- Valg af formand og 1 bestyrelsesmedlem i ulige år


- Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år

- Valg af suppleanter for et år

- Valg af bilagskontrollant for to år

                     - Valg af bilagskontrollant suppleant for et år

                     10. Eventuelt

§ 7. Foreningens ledelse.

Bestyrelsen udarbejder selv en forretningsorden, som kan bruges som redskab for bestyrelsesarbejdet. Der afholdes bestyrelsesmøder efter behov. Det er formandens ansvar at der afholdes de nødvendige møder.

Dagsorden og referater udsendes til medlemmerne af bestyrelsen i god tid inden næste møde. Foreningen tegnes i fællesskab af den samlede bestyrelse, dog i særlige tilfælde af formanden og kasser i fællesskab.


Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er tilstede.

§ 8. Regnskab

Foreningens regnskab følger kalenderåret.

Aktiver-, løbende status, opfølges på bestyrelsesmøderne.

Bilagskontrolleret regnskab fremlægges på den årlige generalforsamling.

§ 9. Vedtægtsændringer.

Vedtægter for foreningen CM Linedance Ry kan kun ændres på en generalforsamling og

kan kun ske ved afstemning med flertal.

§ 10. Opløsning.

Opløsning af foreningen CM Linedance Ry kan kun ske på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger. Såfremt der ikke på den først afholdte generalforsamling opnås 2/3 flertal, kan afgørelsen træffes ved simpel flertal på den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling. Indkaldelse til disse generalforsamlinger varsles med 14 dage og afholdes med højst 4 ugers mellemrum.

Ved opløsning skal foreningens aktiver overdrages til en forening hvis formål

er at fremme countrymusiken og eller Linedance i Danmark.

Foreningens midler og ejendele må aldrig overdrages samlet eller delt til enkelt personer.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 26/2 2009.

Vedtægtsændringer for Cm Linedance Ry sidst redigeret 28/4 2024