14 marts 2009

                               Forretningsorden

Foreningen: CM Linedance Ry

    Bestyrelsens arbejdsredskab.

1.     Formanden foranlediger, at der senest 6 hverdage inden et ordinært bestyrelsesmøde afholdes tilsender hvert bestyrelsesmedlem en dagsorden.

2.     Formanden og i hans fravær næstformanden leder bestyrelsesmødet. Endvidere formulere de punkter om hvilke der skal stemmes. Dog skal medlemmer, der fremsætter selvstændigt forslag/ ændringsforslag eller ønsker særstandpunkter refereret, selv formulere sådanne.

3.     Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold, behandles for lukkede døre.

4.     En sag, der ikke er optaget på dagsorden, kan kun behandles og afgøres på mødet, hvis alle medlemmer af bestyrelsen er til stede og enstemmigt vedtager det sagen kan dog behandles, hvis den ikke tåler udsættelse.

5.     Suppleanterne vil til alle bestyrelsesmøderne kunne stille forslag eller kommentere punkterne men har ikke stemmeret.

6.     Til beslutning kræves almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Dog kan ændringsforslag til det oprindelige forslag vedtages ved stemmeflertal

Forretningsorden godkendt på CM Linedance Ry bestyrelsesmøde den 14 marts 2009